Zdjęcie pomnika Józefa Piłsudskiego na koniu przez miejską fontannę.

Miasto kultury w 2023 roku II 

(drugi nabór) – otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki pt. Miasto Kultury w roku 2023 i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Zadanie: Miasto kultury to realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkanek i mieszkańców Lublina.

Jako priorytetowe będą traktowane projekty mające na celu wzmocnienie kompetencji kulturalnych młodzieży i zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze, które wpisują się w założenia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Preferowane będą projekty:

skierowane do młodzieży i aktywizujące młodych ludzi do działania na rzecz rozwoju kultury w Lublinie. Mogą obejmować m. in. przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej lub integracji międzypokoleniowej, powinny włączać młodzież w życie kulturalne miasta,

przygotowane i realizowane przez młodzież.

Ponadto preferowane będą projekty:

cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania,

wprowadzające innowacyjne rozwiązania,

mające charakter międzykulturowy, wspierające integrację osób i grup o różnych tożsamościach narodowych i etnicznych, w tym integrację społeczności uchodźczej, zwiększające dostępność kultury dla osób z grup mniejszościowych, migrantów i uchodźców stale przebywających w Lublinie.

Oferty należy składać do Urzędu Miasta Lublin w terminie do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 15.30.  

Źródło: lublin.eu