ekuz

Zadbaj o EKUZ przez zimowym wypoczynkiem

Zadbaj o EKUZ przed wyjazdem na zimowy wypoczynek

Przed nami ferie i czas zimowego wypoczynku. Jeżeli wyjeżdżamy za granicę do krajów UE lub EFTA  – trzeba pamiętać, żeby mieć ze sobą kartę EKUZ. Można ją bezpłatnie otrzymać w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Czym jest EKUZ

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym państwie UE lub EFTA. Karta EKUZ potwierdza prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. Są to:

 • kraje Unii Europejskiej

 • Islandia  

 • Liechtenstein

 • Norwegia

 • Szwajcaria

 • Wielka Brytania.

EKUZ jest wydawana wyłącznie osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

EKUZ nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swoją kartę, także dziecko. EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości rodzica lub dziecka.

EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących jest oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Zasady korzystania z EKUZ

EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne ze względu na stan zdrowia do końca przewidywanego pobytu w danym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego. Z kartą EKUZ nie możemy liczyć na bezpłatną operację plastyczną ani planowany zabieg korekty zaćmy.

Korzystając z EKUZ za granicą trzeba pamiętać, że mamy te same prawa i obowiązki co ubezpieczeni w danym państwie. Jeżeli w tym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również musimy ponieść takie koszty. We Francji na przykład zapłacimy 30% honorarium lekarza, w Austrii – poniesiemy koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu.

Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami (NFZ i jego odpowiednikiem w danym kraju). Może być też tak, że – chociaż mamy ze sobą EKUZ – trzeba najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski można złożyć wniosek o zwrot kosztów leczenia.

Podobnie jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z państwową ubezpieczalnią. Dlatego zanim skorzystamy z usług lekarza, trzeba sprawdzić, czy honoruje on kartę EKUZ.

Trzeba pamiętać, że pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m. in. w Austrii, we Francji, Republice Czeskiej oraz Republice Słowackiej, jest w pełni odpłatne. Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach. W związku z tym zaleca się wykupienie ubezpieczenia dodatkowego obejmującego koszty, których w krajach UE nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Przed wyjazdem warto sprawdzić jak działa opieka zdrowotna w danym kraju. Informacje znajdziemy na stronie internetowejZasady w poszczególnych krajach / Leczenie w krajach UE/EFTA / Leczenie poza granicami kraju / Dla Pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

Jak uzyskać EKUZ?

Wniosek o EKUZ można pobrać ze strony: Uzyskaj EKUZ osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ / EKUZ / Leczenie w krajach UE/EFTA / Leczenie poza granicami kraju / Dla Pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

Wniosek o EKUZ można złożyć:

 1. Osobiście w oddziale NFZ

 • Lublin, Sala Obsługi Klientów, ul. Nadstawna 2-4

 • Biała Podlaska, ul. Warszawska 12c

 • Chełm, ul. Ceramiczna 1

 • Zamość, ul. Partyzantów 3 1. Pocztą tradycyjną

 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin 1. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)

 • /e2534foiol/SkrytkaESP 1. Przez Internetowe Konto Pacjenta

 • wejdź na stronę: https://pacjent.gov.pl/

 • poniżej informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziesz informację o karcie EKUZ i przycisk „Złóż wniosek”.

Jeśli wniosek jest złożony za pośrednictwem IKP lub ePUAP, można sprawdzić online jego status. Wystarczy wejść na stronę Status sprawy i wprowadzić identyfikator sprawy – mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego OW NFZ
Jak odebrać EKUZ?

EKUZ jest wydawany od ręki w przypadku składania wniosku osobiście. W innym przypadku trwa to do 5 dni, ale od czerwca do września okres rozpatrzenia wniosku może się wydłużyć do kilkunastu dni.

EKUZ można

 • otrzymać pocztą, na adres wskazany we wniosku
 • odebrać osobiście

 • upoważnić inną osobę do odbioru EKUZ

Jak długo ważna jest EKUZ?

To, jak długo ważna jest karta EKUZ, zależy od tego w jaki sposób jesteśmy ubezpieczeni.

20 lat karta wydana dla osób, które:

 • pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

do 18. roku życia karta wydana dla osób, które:

 • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny

 • mają własny tytuł do ubezpieczenia lub pobierają rentę

5 lat karta wydana dla osób, które:

 • pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni

 • nie mają skończonych 18 lat i ubezpieczenia, ale mają obywatelstwo polskie

3 lata karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:

 • są zatrudnione

 • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą

 • pobierają zasiłek / świadczenie przedemerytalne

18 miesięcy karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:

 • pobierają rentę i mają więcej niż 18 lat

 • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 lat

 • są studentami, uczniami, doktorantami

 • są uczniami, mają więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia 

6 miesięcy karta wydana dla:

 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP

 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP

 • osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług

 • osób wykonujących pracę nakładczą

2 miesiące karta wydana dla:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy,

 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

W innych przypadkach:

90 dni karta wydana dla osób, które:

 • spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

42 dni karta wydana dla:

 • kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed wyjazdem powinniśmy zawsze sprawdzić, czy nasza karta jest nadal ważna.

Co zrobić, jeżeli zapomnę bądź zgubię EKUZ?  

Jeżeli podczas pobytu turystycznego na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA zajdzie konieczność skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, a z jakiegoś powodu, np. kradzieży lub zagubienia, nie mamy ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, można uzyskać certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ. W tym celu, trzeba skontaktować się ze swoim oddziałem wojewódzkim NFZ.

Ilość kart wydanych w województwie lubelskim

Lubelski OW NFZ w 2023 r. wydał karty #EKUZ dla blisko 113,5 tys. mieszkańców Lubelszczyzny. Centrum Usług Wspólnych w Chełmie, który wydaje karty dla mieszkańców z całej Polski, w 2023 r. wydał łącznie prawie 808 tys. kart EKUZ turystycznych.