nieruchomość

Wzrost stawki podatku od nieruchomości

Rada Miasta Lublin w drodze uchwały zatwierdziła wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rokDecyzja w tym zakresie zapadła  podczas sesji, 20 października.

Korektę niektórych opłat i podatków lokalnych wprowadzono w konsekwencji legislacyjnych zmian w systemie podatkowym, które drastycznie zmniejszyły dochody własne samorządów. Szacowany ubytek dochodów miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie ok 300 mln zł i nie towarzyszy mu pełna rekompensata.
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały określającej wysokość opłat podatku od nieruchomości. Poza osłabieniem finansów miasta wynikającym ze zmian wprowadzonych Polskim Ładem, miasto musi poradzić sobie ze wzrostem kosztów wykonywania zadań publicznych spowodowanych kilkuset procentowym wzrostem ceny energii, wysoką inflacją (która w sierpniu wyniosła 16,1%, a we wrześniu 17,2% przy prognozowanej na 2022 r. przez rząd 3,3%), wzrostem kosztów pracy (wzrost płacy minimalnej (od 1 stycznia 2023 r. o 16% i od 1 lipca o kolejne 3%).

Podatek od nieruchomości dla budynków mieszkalnych wzrośnie o 17 groszy za 1m2 rocznie.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa obowiązek opłaty podatku od nieruchomości. Stawki określane każdego roku uchwałą Rady Miasta nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Podstawą opodatkowania dla gruntu jest metr kwadratowy powierzchni, zaś dla budynku – metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Podatek od nieruchomości obliczany jest w skali rocznej, ale z zasady płacony jest w ratach, do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy opłacany jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Pełna treść projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.