euro

Po jakie Fundusze Europejskie można sięgnąć w styczniu?

W oczekiwaniu na nowe konkursy można jeszcze skorzystać z dotychczasowych środków unijnych. W styczniu aktualnych jest 19 konkursów: 4 z programów krajowych, 6 z programów regionalnych oraz 9 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 

PROGRAMY REGIONALNE

Samorządy mogą sięgnąć po środki w ramach sześciu konkursów ogłoszonych w programach regionalnych.

Do 16 stycznia w woj. warmińsko-mazurskim trwa nabór wniosków w konkursie poświęconym m. im. ochronie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Poza samorządami po pieniądze z tej puli mogą sięgnąć także organizacje pozarządowe, uczelnie oraz PGL Lasy Państwowe.

Szczegóły tutaj

Do 17 stycznia jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o środki na zwiększenie efektywności energetycznej w województwie podlaskim. Instytucja organizująca konkurs to Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański.

Szczegóły tutaj

Do 20 stycznia 2023 r. w województwie kujawsko-pomorskim można składać wnioski o dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: ocieplenie obiektu, wymianę pokrycia dachu, okien oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją, a także na realizację mikrokogeneracji (rozwiązanie zapewniające lokalnie równoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła) lub mikrotrigeneracji (na potrzeby własne).

Poza JST wnioski mogą składać tu ngo, przedsiębiorstwa komunalne i spółdzielnie mieszkaniowe.

Szczegóły tutaj

Do 27 stycznia na wnioski czeka Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konkurs dotyczy transportu.

Szczegóły tutaj

Do 31 stycznia JST mogą wystartować w konkursie o pieniądze unijne na infrastrukturę uzdrowiskową.

Szczegóły tutaj

31 stycznia upływa termin składania wniosków w kolejnym konkursie w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tym razem chodzi o środki na kulturę i sztukę: wsparcie instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej. Poza samorządami uprawnione do udziału w konkursie są także m.in. organizacje pozarządowe oraz kościoły.

Szczegóły tutaj

KRAJOWE

W styczniu aktualne są cztery nabory do programów krajowych, w których o pieniądze unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Prowadzi je Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej.

Szczegóły tutaj

Dostępność szansą na rozwój – szkolenia w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. To kolejny obszar, na który można pozyskać dofinansowanie z UE.

Szczegóły tutaj

Przedsiębiorcy mogą także liczyć na pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym

Szczegóły tutaj

Możliwe jest także dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Szczegóły tutaj

W styczniu można wnioskować także o unijne pieniądze w ramach dziewięciu konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przykładowo do 27 stycznia można ubiegać się o środki z „Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia”. Wspierana będzie, m.in. współpraca transgraniczna w dziedzinie zarządzania kryzysowego, ukierunkowana na radzenie sobie z falą uchodźców (wymiana informacji i zintensyfikowanie kontaktów, koordynacja podejmowanych działań, wymiana doświadczeń i skutecznych rozwiązań itp.);

„Kwoty są niewielkie, ale jest szansa na sfinansowanie kilku mikroprojektów” – można przeczytać w ogłoszeniu.

Szczegóły tutaj

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP