stypendia

Miejskie stypendia dla laureatów i finalistów olimpiad –
wnioski do 31 marca

Laureaci i finaliści zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujący na terenie Lublina, mogą składać wnioski o przyznanie stypendium na trwający rok akademicki. Dokumenty w formie pisemnej przyjmowane są do końca marca. Miejskie wsparcie w formie stypendium może wynieść blisko 7,5 tys. zł rocznie.

– Wychodzimy z licznymi inicjatywami, które mają na celu wsparcie młodych, zdolnych i aktywnych ludzi w realizacji ich pasji, w szeroko rozumianej edukacji czy kształtowaniu kariery zawodowej. Zwłaszcza ten rok, w którym Lublin nosi tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży, jest czasem szczególnych i licznych działań dla młodzieży i z młodzieżą. Zachęcamy laureatów, finalistów olimpiad i turniejów do składania wniosków o stypendium, które może ułatwić start w samodzielne życie, a także dalszy rozwój naukowy – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych. Pomoc materialna w formie stypendiów może być przekazana studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

  • ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadpodstawową – bez względu na organ prowadzący szkołę;
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
  • jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich na uczelni funkcjonującej na terenie Lublina;
  • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr, studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 przyjmowane są do 31 marca, w godzinach od 7.30 do 15.30 w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin. Można je także przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany adres albo złożyć w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin zlokalizowanych przy ulicach: Wieniawska 14, Filaretów 44, Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, Wolska 11.

Należy zwrócić uwagę, aby wnioski były kompletnie wypełnione i zawierały wszystkie wymagane podpisy, czyli podpis wnioskodawcy w części II i III wniosku oraz podpis upoważnionego pracownika uczelni w części III. Wnioski przesłane pocztą elektroniczną oraz zawierające skany  lub kserokopie wymaganych podpisów wnioskodawcy lub pracownika uczelni nie spełniają wymogu dokumentu złożonego w formie pisemnej, w związku z czym nie będą uznane za wnioski złożone prawidłowo.

Szczegóły dotyczące programu, w tym wzór wniosku, znajdują się na stronie Lublin.eu w zakładce Dla studentaotwiera się w nowej karcie.

 Źródło:lublin.eu