AKCEPTCJAfunduszyUE
fot. Łukasz Frączek

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 zaakceptowane przez Komisję Europejską

Praca nad programem rozpoczęła się w 2019 roku, zaś jej finałowym akcentem było przekazanie 7 października 2022 roku dokumentu w wynegocjowanym kształcie do KE. To pierwszy program regionalny w Polsce, który otrzymał akceptację Brukseli. Pozytywna decyzja KE dla Województwa Lubelskiego potwierdza aspiracje do tytułu lidera w skali kraju nie tylko we wdrażaniu dotychczasowego programu, ale również w przygotowaniu nowych dokumentów programowych.

Cieszę się, że jako pierwsi w Polsce – i podejrzewam jako jeden z pierwszych regionów w Unii Europejskiej – mamy podpisaną umowę z Komisją Europejską. Nasze województwo zajmuje pierwsze miejsce w kraju jeśli chodzi o kontraktację, wydatkowanie i certyfikację środków z RPO. Decyzja Komisji Europejskiej udowadnia, że Lubelskie jest liderem w skali kraju również w przygotowaniu nowych dokumentów programowych podkreślał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Łączna alokacja na program wynosi ponad 2,43 mld euro, co świadczy, iż w programie regionalnym będzie o 170 milionów euro więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Największy strumień środków popłynie na klimat i środowisko oraz energetykę, bo aż 690,7 mln euro, kwota ok. 436 mln euro została przeznaczona na instrumenty terytorialne, ponad 355,6 mln euro wesprze działania związane z transportem, zaś kwota 316,5 mln euro została przewidziana na wsparcie przedsiębiorstw. Na infrastrukturę edukacyjną, infrastrukturę usług społecznych i infrastrukturę ochrony zdrowia przeznaczono niemal 135,5 mln euro, zaś na kulturę i turystykę przewidziano nieco ponad 100 mln euro. Natomiast kwota blisko 703,8 mln euro wesprze projekty „miękkie” z EFS+ w zakresie włączenia społecznego, rynku pracy, zdrowia oraz edukacji.

Komisja potwierdziła, że Województwo Lubelskie uzyskało kwotę wyższą o 170 mln euro od poprzedniej perspektywy, pomimo ogólnej niższej kwoty przeznaczonej na programy regionalne. Plasujemy się z tymi środkami na drugim miejscu w kraju. Jeżeli chodzi o beneficjentów, nikt nie został pominięty. Po raz pierwszy na przykład pojawiają się uczelnie wyższe zawodowe, które będą mogły skorzystać na modernizacji w zakresie infrastruktury budynków lub doposażeniu wyjaśniała Anna Brzyska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1,7 mld euro oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 703,8 mln euro, składające się na program, będą udzielane w ramach następujących priorytetów:

 1. Badania naukowe i innowacje.
 2. Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu.
 3. Ochrona zasobów środowiska i klimatu.
 4. Efektywne wykorzystanie energii.
 5. Zrównoważona mobilność miejska.
 6. Zrównoważony system transportu.
 7. Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych.
 8. Zwiększanie spójności społecznej.
 9. Zaspokajanie potrzeb rynku pracy.
 10. Lepsza edukacja.
 11. Rozwój zrównoważony terytorialnie.
 12. Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFS+.
 13. Wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach EFRR.

Program regionalny będzie wspierał między innymi infrastrukturę badawczo-rozwojową, cyfryzację przedsiębiorstw oraz sektora publicznego, telemedycynę, usługi prorozwojowe dla MŚP, termomodernizację energetyczną budynków, odnawialne źródła energii, gospodarkę wodno-ściekową, infrastrukturę transportu publicznego, obiekty zabytkowe, miejsca atrakcyjne turystycznie, podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, infrastrukturę usług społecznych, przedszkola, szkoły zawodowe, rewitalizację, kompleksową aktywizację zawodową, poprawę sytuacji na rynku pracy, programy pomocy stypendialnej, tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, doradztwo zawodowe, programy rozwojowe szkół, aktywizację społeczną, integrację społeczno-gospodarczą obywateli państw trzecich, usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej.

Za wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027  odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa Lubelskiego, który do realizacji tego procesu wskazał Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (Departament Wdrażania EFRR, Departament Wdrażania EFS), a także Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Nowy program regionalny to kontynuacja części dotychczasowych typów projektów, które są znane beneficjentom z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ale także nowości, do których można zaliczyć: cyberbezpieczeństwo, doradztwo klimatyczne, zakup taboru autobusowego do przewozów subregionalnych, budowę punktów ładowania pojazdów bezemisyjnych, telemedycynę, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, infrastrukturę mieszkań o charakterze chronionym, treningowym i wspomaganym, aktywizację zawodową osób młodych w ramach inicjatywy ALMA, tworzenie Centrów Usług Społecznych.

Ogłoszenie pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 będzie poprzedzone opracowaniem dokumentów, tj. Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu czy Harmonogramu planowanych naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu, a także powołaniem Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

 Źródło:lubelskie.pl