Zdjęcie ręki trzymającej śmieć zabrany wcześniej z trawnika.

Akcja „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”

Poprzednia edycja spotkała się z dużym i pozytywnym odzewem społecznym, dlatego tegoroczna akcja, planowana na 21 i 22 kwietnia, także zostanie zrealizowana przy wsparciu mieszkańców poszczególnych dzielnic. Osoby chętne do udziału w akcji będą mogły zgłaszać się bezpośrednio do Rad Dzielnic. W odpowiedniej ankiecie Rada Dzielnicy może zaproponować miejsca objęte sprzątaniem oraz wskazać lokalizacje, w których zostaną pozostawione worki. Miasto po uzyskaniu informacji od Rad Dzielnic na temat liczby chętnych uczestników, wyposaży wolontariuszy w rękawice i worki oraz zorganizuje odbiór zebranych odpadów. W ramach tej inicjatywy posprzątane zostaną przede wszystkim drobne, ale bardzo uciążliwe odpady komunalne, które negatywnie wpływają na estetykę terenów zielonych. 

Przypominamy również, że mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Metalurgicznej 13k określone rodzaje odpadów:

zużyte opony – 8 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego,

odpady budowlane i rozbiórkowe – ilość limitowana 2 tony (Mg)/rok/gospodarstwo domowe,

meble i inne odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ilość nielimitowana.

W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie odpady dostarczone przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Lublina, niezależnie od sektora, w jakim jest położona ich nieruchomość. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Pozostałe odpady selektywnie zbierane takie jak przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory przenośne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte igły i strzykawki zbierane są w specjalistyczne pojemniki ustawione w różnych częściach miasta. Wykaz wszystkich punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się na stronie.

Źródło: lublin.eu