Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji

Najlepsza Uczelnia niepubliczna wschodniej Polski

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji jest najlepszą uczelnią niepubliczną w regionie, zarówno pod względem pozycji w rankingach edukacyjnych, zainteresowania kandydatów, a także znaczenia dla regionu podjętych przez Uczelnię inicjatyw. Jednak największym osiągnięciem Uczelni jest młodzież studencka, bo Uczelnia przygotowuje kadry z wyższym wykształceniem, które zasilają przedsiębiorstwa i instytucje samorządowe, przyśpieszając ich rozwój. Absolwenci WSEI zajmują prestiżowe stanowiska, są kreatywni, odważni i zdolni do wdrażania zmian społecznych i gospodarczych, przygotowani do kreowania inicjatyw.

CO wyróżnia Uczelnię:

 • Przyjazna akademicka atmosfera
 • Najlepsza Uczelnia w regionie: najwyżej oceniana w regionie w rankingach i konkursach dla Uczelni Wyższych
 • Nowoczesna baza dydaktyczna: 11 000 m2 wyposażonych w audiowizualny i multimedialny sprzęt oraz laboratoria wyposażone w unikalną aparaturę badawczą
 • Najwyższa Jakość kształcenia
 • Kadra dydaktyczna przekazująca nowoczesną i praktyczną wiedzę w sposób dostępny
 • Pracownicy administracyjny otwarci na potrzeby studentów i wspierający ich inicjatywy
 • Atrakcyjne specjalności na każdym kierunku studiów
 • Wolny Słuchacz: oferta dydaktyczna dla osób, które nie zdały matury

 

DLACZEGO warto studiować w WSEI:

 • Stypendium rektorskie, socjalne, specjalne i kredyty, stypendia WSEI oraz stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji “OIC Poland” i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi
 • Wysokie stypendia na kierunkach zamawianych
 • Certyfikaty menadżerskie, językowe, informatyczne (Cisco Academy, Oracle Academy, Microsoft IT Academy)
 • Objęcie europejskim systemem transferu punktów (European Credit Transfer System – ECTS)
 • Treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
 • Dodatkowe, bezpłatne lektoraty z języka specjalistycznego i zajęcia w języku angielskim
 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych
 • Atrakcyjne praktyki zawodowe oraz staże w renomowanych firmach
 • Dogodny system opłat za czesne i bonifikaty rodzinne w czesnym
 • Obniżki czesnego na studia na drugim kierunku
 • Możliwość odpracowania czesnego w administracji Uczelni i realizowanych przez Uczelnię projektach
 • Możliwość korzystania z zakwaterowania w domach studenckich wszystkich uczelni lubelskich

 

Uczelnia, która wspiera studentów w starcie w karierze:

 • Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Możliwość otrzymania stałego zatrudnienia w ramach podpisanych programów partnerskich z przedsiębiorstwami lokalnymi
 • Pomoc w znalezieniu: praktyk zawodowych, staży absolwenckich oraz pracy
 • Pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej

 

Uczelnia prowadzi następujące kierunki studiów:

Psychologia – jednolite studia magisterskie

 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia sportu rekreacyjnego i wyczynowego
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna

 

Pedagogika – studia II st. (magisterskie)

 • Pedagogika szkolna i opiekuńcza
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
 • Pedagogika resocjalizacyjna

 

Pedagogika – studia I st. (licencjackie)

 • Pedagogika szkolna i opiekuńcza
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Ekonomia – studia II st. (magisterskie)

 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • Gospodarowanie nieruchomościami

 

Ekonomia – studia I st. (licencjackie)

 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Administracja – studia II st. (magisterskie)

 • Administracja publiczna
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja gospodarcza
 • Samorząd terytorialny i ochrona środowiska

 

Administracja – studia I st. (licencjackie)

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja gospodarcza
 • Administracja publiczna
 • Administracja celna

 

Transport – studia II st. (magisterskie)

 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie
 • Informatyka w transporcie

 

Transport – studia I st. (inżynierskie)

 • Organizacja i logistyka transportu
 • Inżynieria ruchu
 • Rzeczoznawstwo samochodowe
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Eksploatacja i utrzymanie pojazdów szynowych

 

Pielęgniarstwo – studia II st. (magisterskie)

Pielęgniarstwo – studia I st. (licencjackie)

Pielęgniarstwo – studia I st. (pomostowe)

 

Zarządzanie – studia I st. (licencjackie)

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie ochroną zdrowia
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie nieruchomościami sportowo-rekreacyjnymi

 

Praca socjalna – studia I st. (licencjackie)

 • Pomoc społeczna w środowisku otwartym
 • Doradztwo zawodowe

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I st. (licencjackie)

 • Bezpieczeństwo informacji
 • Zarządzanie kryzysowe

 

Stosunki międzynarodowe – studia I st. (licencjackie)

 • Integracja europejska

 

Zdrowie publiczne – studia I st. (licencjackie)

 • Promocja i trening zdrowia “wellnes & fitness”
 • Opieka medyczna i edukacja zdrowotna
 • Opieka nad osobą starszą

 

Informatyka – studia I st. (inżynierskie)

 • Grafika i multimedia
 • Systemy i sieci komputerowe
 • Programowanie systemów informatycznych i urządzeń mobilnych
 • Inżynieria oprogramowania

 

Mechanika i budowa maszyn – studia I st. (inżynierskie)

 • Eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Diagnostyka samochodowa
 • Eksploatacja i utrzymanie urządzeń kolejowych
 • Aparatura i urządzenia medyczne

 

Logistyka – studia I st. (inżynierskie)

 • Inżynieria systemów logistycznych
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

 

70 kierunków Studiów podyplomowych z zakresu:

 • Organizacji i zarządzania
 • Finansów i rachunkowości
 • Inwestycji i zarządzania nieruchomościami
 • Zdrowia i bezpieczeństwa pracy
 • Psychologii i psychoprofilaktyki
 • Pedagogiki
 • Informatyki

Wyczerpujące informacje na temat programów poszczególnych kierunków studiów
oraz zasad rekrutacji można znaleźć na stronie
www.wsei.lublin.pl