XXXVII Konferencja archeologiczna

Badania archeologiczne
w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi
i Ukrainie

7-8 listopada 2022

Od 7 do 8 listopada w salach Muzeum Narodowego w Lublinie archeolodzy, antropolodzy, archeozoolodzy, geomorfolodzy, konserwatorzy zabytków i specjaliści innych dyscyplin będą prezentować rezultaty badań wykopaliskowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych dotyczących czasów od paleolitu po wiek XX. Przedstawią wyniki najnowszych prac terenowych lub podsumują wieloletnie badania naukowe.

Swój udział w konferencji Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie zadeklarowało 192 prelegentów reprezentujących ośrodki uniwersyteckie, konserwatorskie, instytuty naukowe, muzea i pracownie badawcze z kraju: Lublina, Warszawy, Wrocławia, Białegostoku, Torunia, Krakowa, Poznania, Rzeszowa oraz z zagranicy, m.in.: Paryż, Edynburg, Brno, Lipsk czy Kiszyniów, a także liczne grono archeologów z Ukrainy (ze Lwowa, Kijowa, Odessy, Charkowa).

Konferencję będzie można śledzić także na stronach internetowych Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie oraz na platformie zoom.

 

 

 PROGRAM