festiwal-inspiruje-konkurs-fotograficzny

Konkurs Inspiracji – Festiwal Inspiruje
 Jeszcze  do 31.10.2022 można wysyłać zgłoszenia

Lublin słynie z festiwali! Za nami najważniejsze lubelskie wydarzenia – mamy nadzieję, że uwieczniliście mnóstwo momentów! Kolorowe instalacje podczas czerwcowej Nocy Kultury, ogniste występy na Carnavalu Sztukmistrzów, warsztaty rzemiosła tradycyjnego podczas Festiwalu re:tradycja, a może inne wydarzenie zapadło Ci w pamięć? Czekamy na najpiękniejsze zdjęcia wykonane podczas lubelskich festiwali!

https://lublininfo.com/konkurs-inspiracji

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„KONKURS INSPIRACJI” – EDYCJA IX

1. Organizator konkursu i warunki uczestnictwa

Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „KONKURS INSPIRACJI” zwanego dalej „konkursem” jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin z siedzibą przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin zwana dalej „Organizatorem”.
Warunki uczestnictwa w konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

2. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

promocja Lublina i obszaru Metropolitalnego, jego walorów historycznych, turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych,
aktywizacja twórcza i rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni Uczestników,
promocja fotografii jako środka komunikacji kulturowej oraz popularyzacja niezależnej twórczości fotograficznej.

 

3. Uczestnicy i zasady uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Uczestnikami konkursu mogą zostać pasjonaci fotografii, amatorzy i profesjonaliści z wyłączeniem osób wymienionych w 3 ust. 4 niniejszego regulaminu.
Uczestnik będący autorem zdjęć musi posiadać konto osobiste na jednym z portali społecznościowych – na Instagramie lub Facebooku.
W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy, członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być:

  • wykonane samodzielnie,
  • pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane i zgłaszane do innych konkursów.


Z udziału w konkursie wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). Prace zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
Uczestnik oświadcza, że w przypadku publikacji zdjęć zawierających wizerunek osób trzecich, w tym osób małoletnich, posiada stosowne zgody na publikację ich wizerunku.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu spełniają wymogi ust. 1-9.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń regulaminu Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.
Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zdjęć.
Zezwala się na retusz fotografii polegający na:
zastosowaniu korekty globalnej, która ma polepszyć jakość (np. nasycenie, kontrast, filtry),
kadrowaniu zdjęć.


Nie zezwala się:

  • stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów,
  • dodawania logotypów,
  • łączenia kilku fotografii.


Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • dyskwalifikacji prac niespełniających warunków określonych w ust. 14,
  • braku oceny prac przesłanych przed lub po terminie określonym w 4 ust. 3.

 

4. Temat, przebieg i czas trwania konkursu

Tematem IX edycji konkursu inspiracji jest pokazanie potencjału turystycznego Metropolii Lublin, a szczególnie Festiwali, które dotychczas odbywały się w Lublinie i na terenie obszaru metropolitalnego. Niech nie ogranicza Was wyobraźnia, pokażcie po swojemu festiwale, na których byliście, odwiedzając Metropolię Lublin.
Za rozwinięcie tematu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
zdjęcia inspirowane festiwalami, wykonane na terenie Metropolii Lublin w tym roku;
zdjęcia inspirowane turystyką, festiwalami, wykonane na terenie Metropolii Lublin również w latach ubiegłych.
Konkurs odbywa się w terminie od 11.09.2022 (od godziny 08:00) do 31.10.2022 (do godziny 23:59).
Zdjęcia należy umieszczać na profilach, o których mowa w 3 ust. 3.
Uczestnik biorący udział w konkursie udostępniając zdjęcie, zobowiązany jest na jednym dowolnym profilu wykonać zadanie konkursowe:
Na publicznym profilu, o którym 3 ust. 3 na portalu Instagram: oznaczyć Organizatora konkursu @lublininfo_com oraz dodać dwa hasztagi #konkursinspiracji oraz #festiwalinspiruje
Na profilu, o którym §3 ust. 3 na Facebooku: ustawić udostępnione zdjęcie jako publiczne, oznaczyć konto Organizatora na Facebooku @Centrum Inspiracji Turystycznej/Tourist Inspiration Centre – Lublin oraz dodać dwa hasztagi #konkursinspiracji oraz #festiwalinspiruje
Wyboru laureatów konkursu dokona komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 15.11.2022.
Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu za pośrednictwem profilu, o którym mowa w 3 ust. 3.
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na profilach na Facebooku i Instagramie Organizatora.

 

5. Nagrody

Nagrodami w konkursie są gadżety inspiracji.
Nagrody, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani na inną nagrodę rzeczową.
Laureat konkursu zobowiązany jest do przesłania nagrodzonego zdjęcia w formacie pliku .jpg, lub .tiff minimalnej rozdzielczości krótszego boku 3000px na adres e-mail: info@lotml.org
Wraz ze zdjęciem, o którym mowa w ust. 3 Uczestnik zobowiązany jest przesłać podpisane własnoręcznie oświadczenia stanowiące załącznik 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
W przypadku braku spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 3 i 4 Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody.
Odbiór nagród powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
Odbiór nagród następuje:
Dla laureatów, którzy zamieszkują na terenie Lublina odbiór ma miejsce w Centrum Inspiracji Turystycznej (ul. Jezuicka 1/3, Lublin).
Dla laureatów, którzy zamieszkują poza terenem Lublina nagrody będą wysyłane pocztą. Laureat konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wynikach konkursu do wskazania adresu wysyłki nagród.
W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5 Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagród, o których mowa w niniejszym regulaminie.

 

6. Prawa autorskie

Uczestnik, poprzez udział w konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne i bezterminowe oraz nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych zdjęć z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów.
Autor zdjęć wyraża zgodę by Organizator konkursu mógł korzystać niewyłącznej, nieodpłatnej licencji przez okres 10 lat m.in. na następujących polach eksploatacji:
W zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania, ich części albo fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów audiowizualnych, ich części albo fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi,
a także w zakresie:
zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych,
zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w telewizji,
zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie,
wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading),
zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, w tym upubliczniania w sieci www w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej,
W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania, ich części albo fragmenty, utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing lub inne formy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z opracowania graficznego, wprowadzenie do pamięci komputera
i wyświetlanie na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach), wprowadzenie do sieci informatycznej,
W zakresie rozpowszechniania opracowań, ich części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. a i b powyżej:
publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,
publiczne udostępnianie opracowania graficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy czym rozpowszechnienie materiałów audiowizualnych, ich części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji, niezależnie od sposobu ich realizacji i formy,
w jakiej zostanie ona zrealizowana oraz innych polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w art. 50 i art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Z tytułu udzielonej licencji nie przysługuje Uczestnikowi konkursu wynagrodzenie.
Uczestnik konkursu zrzeka się wykonywania uprawnienia wynikającego z art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji lub naruszenie praw autorskich w stosunku do osób trzecich poniesie wszelkie koszty związane
z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego.
Zgłoszenie prac do konkursu oznacza jednocześnie, że Uczestnik oświadcza, iż nie naruszają one praw autorskich oraz praw osób trzecich (w tym praw do wizerunku, majątkowych i autorskich).
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

 

7. Dane osobowe

Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin z siedzibą przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin (zwana dalej LOT Metropolia Lublin).
W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować za pośrednictwem portali społecznościowych lub za pośrednictwem e-maila info@lotml.org
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Prezes LOT Metropolia Lublin. Można się z nim kontaktować poprzez skrzynkę mailową na adres info@lotml.org.
Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane m.in. w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej czy w działalności statutowej LOT Metropolia Lublin oraz w mediach w związku z promocją działalności LOT Metropolia Lublin, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,
Jeśli konkurs posiada sponsora nagród, dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
opublikowanie informacji o laureatach,
promocja miasta Lublin oraz Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego,
archiwizację dokumentów.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów przez czas określony w tych przepisach.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością LOT Metropolia Lublin.
Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

8. Przepisy końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przepisów niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany terminu lub odwołania konkursu.
W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.