wniosek-zakup=gazu

Mieszkańcy mogą wnioskować o wsparcie w ponoszeniu kosztów związanych z zakupem gazu na cele grzewcze

Mieszkańcy mogą wnioskować o wsparcie w ponoszeniu kosztów związanych z zakupem gazu na cele grzewcze. Zwrot pobranego podatku VAT dotyczy osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Wnioski należy składać do końca lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 r.

– Obsługa nowych dodatków jest kolejnym zadaniem zleconym gminom przez rząd w ciągu ostatnich miesięcy. Świadczenie nie ma określonej ustawowo kwoty i stanowi refundację podatku VAT wynikającego z opłaconych faktur za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r. Wnioski o jego wypłatę przyjmują wszystkie Biura Obsługi Mieszkańców na terenie miasta. Przesłać je można także drogą elektroniczną. Należy wówczas pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo elektronicznym podpisem osobistym – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają paliw gazowych do celów grzewczych w swoim lokalu/domu i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi być potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB. Wnioskodawcą zaś musi być osoba będąca stroną umowy ze sprzedawcą paliw gazowych.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany będzie jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest podobny jak przy ubieganiu się o dodatek osłonowy. Gmina sama pozyskuje dane dotyczące dochodów opodatkowanych. Natomiast w przypadku dochodu nieopodatkowanego wymagane będzie wypełnienie załącznika Nr 1A, 1B oraz załączenie dokumentów potwierdzających ich uzyskanie. W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, czyli dochód z 2021 r.
  • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, czyli dochód z 2022 r.

Wzór wniosku udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin w zakładce e-Urządotwiera się w nowej karcie. Do wniosku należy dołączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku. W przypadku niewskazania adresu e-mail, informację o przyznaniu refundacji można będzie odebrać osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Mieszkaniowych, ul. Peowiaków 13.

Beneficjenci, którzy nie wskażą we wniosku numeru konta bankowego, po odbiór dodatku powinni udać się z dowodem osobistym do najbliższej placówki banku PEKAO SA.

Wnioski o wypłatę refundacji można złożyć do 29 lutego 2024 r. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a, ul. Wolska 11). Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym mogą składać wnioski przez Internet, np. za pomocą platformy ePUAP.