zmiany-klimatyczne

Zmiany klimatyczne oczami Europejczyków

Czy kolejne pokolenia mają szansę na dobre życie pomimo postępujących zmian klimatycznych? Jakie źródła pokryją w przyszłości rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną? Czy zmiana codziennych nawyków na bardziej proekologiczne jest istotna dla ochrony klimatu? Na te i inne pytania odpowiedzieli obywatele dziewięciu krajów europejskich, w tym Polski, w ramach badania opinii przeprowadzonego przez instytut Civey na zlecenie Fundacji E.ON.

Głównym celem międzynarodowego badania zrealizowanego dla E.ON było poznanie bieżących obaw, spostrzeżeń i motywacji Europejczyków w kontekście prowadzonej transformacji energetycznej oraz zachodzących zmian klimatycznych. Podstawę analizy stanowiła ankieta, w której uwzględniono szerokie spektrum zagadnień dotyczących sektora energetycznego, odnawialnych źródeł energii oraz ochrony klimatu w życiu codziennym. Wyniki mają posłużyć do rozwijania świadomości dotyczącej planowania proekologicznej przyszłości.

„Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych filarów strategii realizowanej przez Grupę E.ON. Wierzymy, że każde, nawet najmniejsze działanie ma znaczenie, a w walkę o klimat musimy włączyć się wszyscy – instytucje publiczne, prywatne przedsiębiorstwa oraz poszczególni obywatele. Dlatego naszym celem jest nie tylko wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska technologii, ale również działania edukacyjno-świadomościowe. Realizujemy je m.in. poprzez prowadzenie międzynarodowych badań i analiz dotyczących transformacji energetycznej, czy ochrony klimatu we współpracy z instytucjami naukowymi i badawczymi„ – mówi Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.

Dylematy ekologiczne

Badanie wykonane przez instytut Civey na zlecenie Fundacji E.ON wskazuje, że Europejczycy, niezależnie od narodowości, mają podobne wyobrażenie przyszłości i obawiają się o negatywne skutki zmian klimatycznych. Większość ankietowanych jest przekonana, że przyszłe pokolenia nie będą mogły prowadzić dobrego życia. W Polsce taką opinię wyraziło aż 75 proc. respondentów. Pokazuje to jak ważna powinna być dbałość o zrównoważony styl życia i rozwijanie proekologicznych postaw.

Świadomość w tym zakresie jest coraz większa. Około 80 proc. Polaków we wszystkich grupach wiekowych uważa, że może przyczynić się do ochrony klimatu zmieniając swoje codzienne nawyki.

E.ON (2)

Aby realizować ten cel, ankietowani najczęściej wskazywali takie działania, jak zmniejszenie temperatury ogrzewania domu, wykorzystywanie produktów organicznych, czy też kupowanie ubrań z drugiej ręki.

E.ON (3)

Energia odnawialna sposobem na lepszą przyszłość

We wszystkich przebadanych krajach panuje zgodność co do stwierdzenia, że drogą do zielonej, zrównoważonej przyszłości jest rozwój energii odnawialnej. W skali europejskiej na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie energia słoneczna i wiatrowa. Są one postrzegane jako źródła, które mogą w długoletniej perspektywie zaspokoić większość zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednocześnie atom pozostaje istotnym źródłem energii elektrycznej w perspektywie ankietowanych, szczególnie w Polsce. W naszym kraju aż 40 proc. badanych określiło go jako główne źródło energii w przyszłości. Podobne tendencje są również widoczne w Czechach oraz, choć w mniejszym stopniu, również w Szwecji.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie dla niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej szczególnym wyzwaniem. Część tych krajów jest mocniej uzależniona od paliw kopalnych lub wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu. W związku z tym Europejczycy mają duże wątpliwości, czy do 2035 roku zapotrzebowanie na energię zostanie w całości pokryte ze źródeł odnawialnych. W Polsce aż 63 proc. respondentów odpowiedziało, że ten cel nie będzie możliwy do zrealizowania. Jeszcze bardziej pesymistyczne nastawienie prezentują mieszkańcy takich krajów jak Francja, Niemcy i Czechy.

Świadome podejście do ochrony klimatu

„Dzięki międzynarodowym doświadczeniom Grupy E.ON wiemy, jak ważne jest efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym. Może być to kluczowe w zbalansowaniu działania systemu przesyłowo-wytwórczego. W dłuższej perspektywie wiemy również, że inwestycje w OZE są opłacalne kosztowo. Choć cena zielonej energii na początku jest stosunkowo wysoka, to przy spojrzeniu perspektywicznym i konsekwentnym inwestowaniu w to rozwiązanie przynosi ono w końcu realne oszczędności”- komentuje Andrzej Modzelewski.

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji E.ON jasno wskazują, że w Europie widoczne jest coraz większe zaangażowanie w kwestie ochrony klimatu. Społeczeństwa wierzą, że nie jest jeszcze za późno na zmiany, które pozwolą uniknąć katastrofy ekologicznej. W trosce o przyszłe pokolenia chcą żyć w sposób bardziej zrównoważony.

Droga do zielonej przyszłości w poszczególnych krajach europejskich nie zawsze jest spójna, ale nadrzędny cel jakim jest ochrona klimatu pozostaje niezmienny. Większość obywateli prezentuje pozytywne nastawienie wobec transformacji energetycznej, przemysłowej i społecznej w kierunku neutralności klimatycznej. Chcieliby natomiast widzieć realizację konkretnych planów działania zarówno w skali krajowej, jak i na poziomie Unii Europejskiej.

Źródło informacji: E.ON POLSKA