Fraczek_bibliotekarz

Lubelski Bibliotekarz Roku 2022 wybrany

Zakończenie I etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Bibliotekarz Roku 2022”

Kapituły powołane przez Zarządy Okręgów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonały wyboru 15 wojewódzkich laureatów, którzy wyróżnili się w ubiegłym roku dokonaniami i kreatywnością.

„Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2022”

została

Marta Frączek
Dyrektor „Biblioteki u Kazimierza”
– Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Zielińskiego
w Modliborzycach

 

Gratulujemy!

 

Charakterystyka dzialalności zawodowej Marty Frączek

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Marta Frączek pracuje w bibliotekarstwie od 15 lat.
Jednym z głównych celów, które przyświecały Marcie Frączek po objęciu funkcji dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Modliborzycach w 2021 r., była modernizacja procesów bibliotecznych. Już w grudniu 2021 r., zainstalowano w Bibliotece internet światłowodowy, a od 3 stycznia 2022 r. uruchomiono obsługę czytelników w systemie bibliotecznym MAK+. W drugiej połowie 2022 r. rozpoczęły się, zakończone sukcesem, prace nad wdrożeniem systemu Alma i wyszukiwarki Primo, co umożliwiło przystąpienie do projektu „e-usługa OMNIS”. Dzięki temu czytelnicy M-GBP w Modliborzycach uzyskali stały dostęp do katalogów wszystkich bibliotek uczestniczących ww. projekcie (m.in. Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej). Od czwartego kwartału 2022 r. w M-GBP i jej 3 filiach działa zautomatyzowany, nowoczesny system biblioteczny. Jednocześnie Dyrektor Marta Frączek dbała o systematyczne gromadzenie nowych zbiorów, które dzięki przemyślanym zakupom i darom wzrosły w 2022 r. o 2196 egzemplarzy. 

Marta Frączek promowała osiągnięcia G-MBP w lokalnej prasie, gdzie ukazywały artykuły i relacje oraz podczas spotkań czy konferencji. Pełniła ponadto funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Sanna, które działa przy G-MBP jako partner w realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej adresowanej do społeczności lokalnej.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Marta Frączek jest inicjatorką cyklicznych akcji promujących od lat czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży jak: „Mały Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków”, którego XII edycja odbyła się 12 maja 2022 r. pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”, czy odbywające się od 2016 r. comiesięczne „Spotkania z książką w przedszkolu”. Dzięki Jej staraniom Biblioteka bierze udział w ogólnopolskich kampaniach czytelniczych: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Mała Książka Wielki Człowiek”, „Noc Bibliotek”, „Narodowe Czytanie” itp. W 2022 r. zorganizowała dwa bloki komputerowych zajęć dla dzieci: „Bezpieczne zachowanie w sieci, w życiu prywatnym, społecznym oraz w edukacji” i „Dziennikarstwo on-line” oraz przeprowadziła 6 lekcji bibliotecznych dla 195 uczniów pt. „W literackim świecie Marii Konopnickiej”. Do tej grupy odbiorców skierowana jest też oferta filmowa: „Małe kino w bibliotece” i „Lektury na ekranie” prezentujące bajki oraz lektury szkolne. W 2022 r. w 10 seansach uczestniczyło 237osób.

M-GBP w Modliborzycach bierze też udział w imprezach upamiętniających ważne wydarzenia lokalnej historii. 2 października 2022 r. współorganizowała obchody „80. Rocznicy Pacyfikacji Kalennego i Wiosek Leśnych”, w których wzięło udział ok. 300 osób (mieszkańcy oraz władze gminy, powiatu i województwa). Co roku organizuje też „Kaziki – święto patrona biblioteki”, imprezę poświęconą ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego

Marta Frączek pełni – kolejną już kadencję – funkcję przewodniczącej Koła Janowskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Dba o doskonalenie zawodowe swoich pracowników i wraz z nimi aktywnie uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Bibliotekę Narodową w Warszawie.

Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Dzięki współpracy z lokalnym regionalistą, Markiem Mazurem, powstał cykl artykułów „Z kart historii gminy Modliborzyce”, które opublikowano na stronie internetowej M-GBP.  Przeprowadzono także w M-GBP w Modliborzycach akcję pt. „Drodzy Czytelnicy! Do Klawiatur! Jeśli przeczytałeś ciekawą książkę i chcesz ją polecić innym czytelnikom napisz/narysuj recenzję!”. Za pomocą platformy ClickMeeting prowadzone były zajęcia komputerowe dla dzieci, zapoczątkowany został również cykl „Literacki kalendarz adwentowy” oraz „W grudniu po południu, czyli trochę inny kalendarz adwentowy” Eweliny Włodarczyk.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Największym osiągnięciem zawodowym Marty Frączek jest otrzymanie Nagrody im. Anny Platto w 2018 roku, w XXIV edycji konkursu nagradzającego bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą. Do sukcesów Marty Frączek należy zaliczyć również efektywny udział w programach: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” oraz „Cyfrowe GOK-i”, dzięki czemu w latach 2020-2021 pozyskała dla M-GBP w Modliborzycach sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości ponad 48 tys. zł. W roku 2021 powierzono Marcie Frączek funkcję Dyrektora „Biblioteki u Kazimierza” – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach.

Cechy osobowościowe

Marta Frączek to osoba odpowiedzialna, ambitna i kreatywna. Jest otwarta na wprowadzanie zmian i innowacji. Promuje bibliotekę jako nowoczesną instytucję kultury. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe, dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Cechuje Ją empatia i wysoka kultura osobista. Ma zdolności organizacyjne, ceni pracę zespołową i potrafi zarządzać zespołem. Dba o dobre relacje z lokalnymi partnerami oraz władzami samorządowymi.

 

Rozpoczął się II etap Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  „Bibliotekarz Roku 2022”
do 27 kwietnia 2023 r. zostanie wyłoniony spośród 15 wojewódzkich laureatów
„Bibliotekarz Roku 2022”.
Trzymamy kciuki za kandydatkę województwa lubelskiego Martę Frączek!