wybory_do_rad_dzielnic

Mieszkańcy, którzy chcą mieć bezpośredni wpływ na jakość życia w swojej dzielnicy oraz dbać o potrzeby lokalnej społeczności mogą zgłaszać swoje kandydatury w wyborach do Rad Dzielnic. Chętni mają czas na rejestrację zgłoszenia do 3 lutego 2023 r.

– Działalność w Radzie Dzielnicy to możliwość kreowania i podejmowania inicjatyw w zakresie wszelkich spraw dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców danej części miasta, od rozwijania lokalnej infrastruktury czy miejsc rekreacji przez dbałość o zieleń, czystość i bezpieczeństwo na terenie dzielnicy, po realizację pomysłów kulturalnych, sportowych i edukacyjnych integrujących społeczność lokalną. Zachęcamy mieszkańców do kandydowania w najbliższych wyborach. Aktywność w Radzie Dzielnicy daje możliwość bezpośredniego wpływania na jakość przestrzeni lokalnej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W wyborach do Rad Dzielnic może kandydować każdy mieszkaniec danej dzielnicy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze tej dzielnicy, z wyłączeniem:

 • osób skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • osób, wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
 • radnych Rady Miasta Lublin;
 • kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Lublin lub ich zastępców;
 • kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin lub ich zastępców.

Potwierdzeniem stałego zamieszkania w danej dzielnicy jest wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Lublin.

Aby zarejestrować kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny na stronie radydzielnic.lublin.eu/wybory, a następnie złożyć go Miejskiej Komisji Wyborczej. Zgłoszenie kandydata do Rady musi być podpisane przez co najmniej 25 wyborców z obwodu głosowania, w którym dana osoba ubiega się o wybór. Dokumenty będą przyjmowane w trakcie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w pok. 3 w Ratuszu (pl. Łokietka 1) w dniach:

 • 25 stycznia 2023 r. w godz. 14:30-17:30,
 • 26 stycznia 2023 r. w godz. 14:30-17:30,
 • 27 stycznia 2023 r. w godz. 14:30-17:30,
 • 30 stycznia 2023 r. w godz. 14:30-17:30,
 • 31 stycznia 2023 r. w godz. 14:30-17:30,
 • 1 lutego 2023 r. w godz. 14:30-20:00,
 • 3 lutego 2023 r. w godz. 14:30-20:00.

Szczegółowe informacje, w tym podziały dzielnic na obwody głosowania i wzory dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin w zakładce Wybory i referenda oraz na stronie radydzielnic.lublin.eu/wybory. Pytania w tym zakresie można kierować na adres e-mail: wybory@lublin.eu, a także telefonicznie pod numerami: 81 466 12 90 w czasie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej oraz 81 466 19 61, 81 466 12 07 i 81 466 16 16 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Wybory do Rad Dzielnic odbędą się 5 marca br.