dworzec-lublin

 15 maja – nowy termin zakończenia budowy Dworca Metropolitalnego 

Miasto Lublin oraz firma Budimex – generalny wykonawca budowy Dworca Metropolitalnego, podpisali aneks w sprawie zmiany terminu realizacji umowy dotyczącej budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nowy termin zakończenia robót budowlanych wyznaczono na 15 maja.

– Z uwagi na tryb i zakres realizowanej inwestycji, złożony przez firmę Budimex wniosek o przedłużenie terminu zakończenia prac analizowano zarówno pod kątem prawa zamówień publicznych, jak i regulacji wynikających z dofinansowania Unii Europejskiej. Wpływ na wydłużenie prac budowlanych, a tym samym na zmianę terminu zakończenia inwestycji miała konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych oraz tych związanych z usuwaniem awarii lub budowy infrastruktury podziemnej przez zewnętrznych operatorów sieci. Na wniosek środowisk osób z niepełnosprawnościami, wystąpiła również konieczność zmiany projektu wykonawczego identyfikacji wizualnej Dworca Metropolitalnego, by odpowiadała na wszystkie potrzeby – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju.

W trakcie realizacji robót, po pozytywnym zaopiniowaniu Inżyniera Kontraktu, zlecano Wykonawcy roboty dodatkowe lub zamienne niezbędne dla poprawnej realizacji budowy, związane między innymi z robotami instalacyjnymi wewnątrz budynku czy montażem elementów w konstrukcji płyty dachowej. Ich procedowanie wstrzymywało realizację robót budowlanych i zamawianie materiałów, co miało wpływ na terminy pośrednie, a w konsekwencji na termin końcowy. Z uwagi na to, że roboty dodatkowe były realizowane w bliskim czasie i w różnych lokalizacjach, Wykonawca nie mógł realizować zakresu podstawowego, co znacznie utrudniło organizację robót.

Na prowadzenie i postęp prac wpływ miały również roboty prowadzone przez jednostki zewnętrzne (LPEC, MPWiK) w ramach usuwania awarii lub budowy infrastruktury podziemnej w obszarze inwestycji. Każdemu z operatorów sieci Wykonawca musiał udostępnić część placu budowy na przeprowadzenie robót, składowanie materiałów, a także zapewnić dojazd pojazdów budowy.

Nastąpiła również konieczność zmiany projektu wykonawczego identyfikacji wizualnej Dworca Metropolitalnego na wniosek środowiska osób niewidomych. Po zweryfikowaniu funkcjonalności obiektu w zakresie jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami podjęto decyzję, że projekt wykonawczy identyfikacji wizualnej wymaga zmiany w celu poprawienia jakości oznaczeń Dworca, w tym m.in. ze względu na osoby ze szczególnymi potrzebami. W związku z tym, że wytyczne zawierają zmiany w stosunku do projektu wykonawczego, zakwalifikowano je jako roboty zamienne. Czas niezbędny na proces weryfikacji zmiany projektu wykonawczego identyfikacji wizualnej miał bezpośrednie przełożenie na termin realizacji inwestycji w tym zakresie.

Tym samym podjęto ostateczną decyzję o przesunięciu terminu realizacji inwestycji o okres weryfikacji i korekt rozwiązań projektowych oraz czas trwania tych robót, jak również czas niezbędny do wykonania prac powiązanych oraz uzyskania wymaganych uzgodnień. W aneksie, jako nowy nowy termin zakończenia robót budowlanych, wskazano 15 maja. Podpisany aneks dotyczy umowy z dnia 18.12.2020, która swoim zakresem obejmuje zadania 1, 3 i 4, czyli budowę budynku dworca wraz z placem peronów odjazdowych i przyjazdowych, przebudowę pl. Dworcowego oraz przebudowę sąsiadujących dróg – ul. Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej, a także ronda Sportowców.

  • Postęp prac

W ramach umowy powstaje trzykondygnacyjny budynek wraz z częściowo użytkowym dachem oraz parkingiem podziemnym o powierzchni około 7,5 tys.m2 dla 174 samochodów. W części użytkowej dachu trwa montaż placu zabaw, który będzie się składał z systemowego parku linowego. Obecnie finalizowane są też prace w zakresie fotowoltaiki. Trwa również montaż fasad szklanych na budynku dworca. W garażach podziemnych montowane są instalacje wewnętrzne, prowadzone są także prace wykończeniowe. W budynku montowane są instalacje sanitarne, wentylacji mechanicznej i elektryczne. Wokół dworca trwają przygotowania do zakończenia układania warstw bitumicznych oraz prace związane z układaniem nawierzchni kamiennych. Na ukończeniu są prace przy przegłębieniu płyty fundamentowej w celu docelowego montażu ruchomych schodów w obiekcie.

Prace obejmują również modernizacje ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej. Zaawansowanie robót drogowych jest różne w zależności od ulicy. Przy ul. 1 Maja do realizacji pozostało nasadzenie zieleni oraz oznakowanie pionowe i poziome, a także montaż elementów małej architektury. Na ul. Pocztowej pozostało wykonanie elementów organizacji ruchu. Przy ul. Dworcowej i placu Dworcowym, po zakończonych pracach drogowych, pozostał do wykonania zakres zieleni i małej architektury. Ułożono warstwy ścieralne na rondzie Sportowców oraz ulicach: Młyńskiej, Krochmalnej i Stadionowej, a także częściowo na ul. Gazowej. Do wykonania pozostał plac nawrotowy na ul. Gazowej, warstwa ścieralna na łączniku między ul. Młyńską i ul. Gazową, oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty przy zakładaniu trawników. Wokół budynku głównego i pod wiatami autobusów odjazdowych trwają prace przy układaniu chodników z kostki i płyt granitowych. W zakresie trakcji trolejbusowej trwa montaż rozjazdów.

Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie, to najważniejszy komponent projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 340 mln zł, z czego ponad 188 mln zł stanowi dofinansowanie z UE. Na koniec lutego wartość wykonanych robót dla całego projektu wynosi ponad 210 mln zł.

źródło:lublin.eu