nagroda_gospodarcza_2022_

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin

 Nabór do 28 października

Do 28 października przedsiębiorcy, przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, innowatorzy i wynalazcy, mogą składać wnioski o udział w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mają charakter otwarty, czyli mogą być dokonywane przez instytucje, organizacje czy redakcje, a także indywidualnie przez kandydatów.

– Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, inflacji i wzrostu kosztów energii, lubelskie firmy konsekwentnie realizują swoje zadania i plany inwestycyjne. W ostatnich miesiącach zaangażowały się również w niesienie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli w naszym mieście schronienie przed wojną. Z tego powodu tegoroczna edycja konkursu o Nagrodę Gospodarczą jest więc wyjątkowa. Chcemy okazać uznanie dla lubelskich przedsiębiorców, którzy pomimo trudnej sytuacji zaangażowali się w pomoc potrzebującym oraz podziękować za włożony trud i wysiłek na rzecz rozwoju gospodarczego Lublina – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w pięciu kategoriach: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Lokomotywy Gospodarcze Miasta, Młode Firmy oraz Przemysły Kreatywne. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni posiadać siedzibę lub wykonywać swoją działalność na terenie miasta Lublin, wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta, przestrzegać przepisów prawa oraz:

 • w kategorii „Innowacyjność” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • zrealizować w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania innowacyjne;
  • uzyskać efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;
  • być autorami innowacyjnej technologii w pełni wdrożonej i obecnej na rynku;
 • w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • w strukturze przychodów posiadać wysoki udział przychodów z eksportu i wykazywać dynamikę ich wzrostu;
  • posiadać znaczące udziały w przedsiębiorstwach posiadających siedzibę poza granicami Polski;
  • prowadzić prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe, zorientowane na rozwój działalności na rynkach globalnych;
 • w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • pozytywnie oddziaływać na rynek pracy miasta Lublin;
  • zrealizować znaczące projekty inwestycyjne;
  • posiadać rozpoznawalną markę;
 • w kategorii „Młode Firmy” funkcjonować na rynku nie dłużej niż 5 lat licząc do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • wykazywać dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa;
  • posiadać potencjał do dalszego rozwoju;
  • wykazywać dynamiczny wzrost zatrudnienia.
 • w kategorii „Przemysły Kreatywne:
  • prowadzić minimum 2 lata działalność gospodarczą licząc do dnia 31 grudnia 2021 r.;
  • w przypadku wykorzystywania dofinansowania z budżetu Gminy Lublin w ostatnim zamkniętym roku obrotowym, wykazać, że stanowiło ono nie więcej niż 30% przychodów firmy;
  • funkcjonować w jednym z obszarów (zgodnie z posiadanym kodem PKD): film, video lub multimedia; muzyka; telewizja; radio; rynek wydawniczy; gry i oprogramowanie; rzemiosło i rękodzieło; architektura; reklama i branding; design; projektowanie mody.

Formularze zgłoszeniowe do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin można składać osobiście w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin (Plac Litewski 1, pok. 103) lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lublin z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin – edycja 2022”.

Możliwe jest też skorzystanie z poczty elektronicznej (adres e-mail: biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /UMLublin/SkrytkaESP.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej www.lublin.eu/biznes-i-nauka w zakładce Nagroda Gospodarcza.