Konkurs plastyczny #NaszaFlaga „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”

akcja_flaga_plakat


OGÓL
NOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022

#NaszaFlaga

Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”.

Ogólnopolski konkurs plastyczny
dla uczniów klas IIII i IV-VIII szkół podstawowych.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlaga. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IIII i IV-VIII szkół podstawowych, dzieci i młodzieży z całej Polski.
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw. Dowolna technika wykonania prac (np. rysunek, grafika, malarstwo,collage, haft, techniki elektroniczne).
Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy.

Nagrody rozdane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych. W każdej kategorii:
I nagroda wynosi 3000 PLN,
II nagroda 1000 PLN,
III nagroda 500 PLN.

Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.

Szczegółowe tematy prac:
1. Przedstaw swoją wizję artystyczną prezentującą postać błogosławionego kardynała Stefana
Wyszyńskiego lub wydarzenie z życia Prymasa Tysiąclecia.
2. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja.
3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja
4. Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).

5. Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920 r.).
6. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.

Harmonogram konkursu:
Do 14 maja 2022 r. przesyłanie prac konkursowych, poprzez formularz na stronie internetowej:
naszaflaga.pl/grupa-wiekowa-i-viii/

28 maja 2022 r. gala finałowa konkursu (poinformowanie o wynikach konkursu).

10.06.2022 r. przesłanie nagród do laureatów konkursu

Zgłoszenia i pełne informację o konkursie: https://naszaflaga.pl/

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022
#NaszaFlaga
„Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”

Ogólnopolski konkurs plastyczny

dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych.

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY

1. Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie.

2. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.


II CELE KONKURSU

1.
Promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej;
2.
Edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, historii barw narodowych i ich znaczenia.
3.
Przekazanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń i wybitnych postaci z historii naszego kraju.
4.
Budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski;
5.
Kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości narodowej;
6. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.

7. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej postawy szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, chęci ponoszenia za nią ofiar, przedkładania celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowości do pracy dla jej dobra.

8. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za wspólnoty, w których żyjemy i funkcjonujemy.

9. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

III ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodną z tematyką zaproponowaną w regulaminie konkursu.

3. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw (prace bez flagi nie będą oceniane).

4. Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne. Prace nie mogą być grupowe.

5. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

6. Przed rozpoczęciem wykonywania prac konkursowych zaleca się, w ramach lekcji w szkole, przeprowadzenie
zajęć na temat (materiały pomocnicze można znaleźć na stronie konkursu: https://naszaflaga.pl):

a. „Dlaczego ważne jest obchodzenie świąt narodowych i jak należy takie święta obchodzić”.

b. „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”.

c. „Polskie barwy narodowe”.

7. Proponowaną formę przygotowania prac konkursowych jest wspólne wykonanie ich w ramach zajęć szkolnych, pod opieką nauczyciela. Następnie prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu koniecznie przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy. Pracy do konkursu nie zgłasza nauczyciel.

8. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 14 maja 2022 r., wypełniając formularz na stronie internetowej https://naszaflaga.pl/.

9. Aby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka opiekunowie prawni w formularzu konkursowym zaznaczają odpowiednie pole (nie należy wysyłać zgody w formie papierowej ani skanu mailowo).

10. Udział w konkursie jest bezpłatny.

11. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

13. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

14. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody rozdane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych. Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów. W każdej kategorii I nagroda wynosi 3000 PLN, II nagroda 1000 PLN, III nagroda 500 PLN. Dodatkowo zostaną rozdane wyróżnienia.
15. Jury rozstrzygnie konkurs, a wyniki zostaną ogłoszone w sobotę 28 maja 2022 r. podczas gali finałowej.


IV KRYTERIA OCENIANIA PRAC

1. Każda praca musi zawierać polską flagę państwową lub biało-czerwony motyw. Prace bez flagi nie będą oceniane.

2. Wygląd, estetyka oraz ciekawy pomysł na pracę.

3. Samodzielne wykonanie pracy.

4. Zastosowanie ciekawych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone.

5. Prace niezakwalifikowane do konkursu nie będą zwracane ani eksponowane.

V TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

1. Przedstaw swoją wizję artystyczną prezentującą postać błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego lub wydarzenie z życia Prymasa Tysiąclecia.

2. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja.

3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja

4. Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).

5. Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920 r.).

6. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem mailowym: kontakt@naszaflaga.pl