Ekologiczne inwestycje w ponad 100 szkołach artystycznych

termomodernizacja

Ekologiczne inwestycje w ponad 100 szkołach artystycznych

104 szkoły artystyczne zostały już odnowione w ramach projektu termomodernizacji prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 26 placówkach trwają prace modernizacyjne, Dzięki systemowemu projektowi MKiDN pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” ponad 31 tys. uczniów oraz nauczycieli bezpośrednio będzie korzystać z bardziej ekologicznych i oszczędnych szkolnych budynków.

Prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt termomodernizacji oznacza:

 • wzrost bezpieczeństwa uczniów,
 • lepsze warunki nauki i przyjazne otoczenie,
 • zmniejszenie emisji CO2, zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej,
 • poprawę stanu środowiska,
 • dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • oszczędność kosztów utrzymania oraz eksploatacji budynków.

Jest to pionierska, jedyna tego rodzaju inwestycja w Polsce i w Europie, przeprowadzana w ramach dwóch perspektyw finansowych UE (2007-2013 i 2014-2020). 

Z projektu już skorzystało lub skorzysta 139 szkół artystycznych (187 budynków) na terenie 16 województw, w tym 121 szkół muzycznych, 10 szkół plastycznych, 1 szkoła baletowa, 1 zespół szkół artystycznych i 6 burs. 9 placówek oczekuje na rozpoczęcie remontu. W sumie projekt obejmuje swoim zasięgiem ok. 60% placówek szkolnictwa artystycznego podległych MKiDN. Projekt dotyczy ponad 31 tys. uczniów oraz nauczycieli.

W szkołach prowadzone są prace związane z dociepleniem elementów konstrukcyjnych, wymiana okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych, budowa systemów oświetlenia, instalacja nowych kotłów i pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. 

Ministerstwo zakłada, że dzięki projektowi termomodernizacji do 2023 r.:

 • 83 placówki szkolnictwa artystycznego będą wyposażone w panele fotowoltaiczne,
  a dwie szkoły artystyczne - w kolektory słoneczne
 • zmodernizowanych zostanie 59 źródeł ciepła
 • zużycie energii elektrycznej zmniejszy się o 4 540 MWh na rok
 • zużycie energii cieplnej spadnie o 148 428 GJ na rok
 • będzie możliwe uzyskiwanie dodatkowych 3,61 MW energii ze źródeł odnawialnych
 • emisja gazów cieplarnianych spadnie rocznie o około 22 269 Mg równoważnika CO2

Powyższe inwestycje przekładają się bezpośrednio na poprawę jakości powietrza oraz znaczne oszczędności kosztów utrzymania i eksploatacji budynków.

Ponadto, z uwagi na fakt, że projektem objęto szkoły mieszczące się często w budynkach dawno nie remontowanych (65% obiektów włączonych do projektu stanowią budynki zabytkowe oraz wybudowane przed 1945 r.), dzięki projektowi placówki zyskują również nowe walory estetyczne i użytkowe, co przyczynia się do poprawy warunków w jakich uczą się dzieci i młodzież.

Projekt pt. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.