Informacje o wydarzeniu w Muzeum Lubelskim 

Muzeum Lubelskie w Lublinie zaprasza na


XXXIV Konferencję Archeologiczną
Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017

Zamek Lubelski, 26-27 kwietnia 2018


Już po raz ósmy Zamek Lubelski staje się miejscem spotkania archeologów reprezentujących ośrodki uniwersyteckie, konserwatorskie, instytuty naukowe, muzea i pracownie badawcze z kraju i zagranicy. W ciągu dwóch dni obrad archeolodzy oraz antropolodzy, archeozoolodzy, geomorfolodzy, konserwatorzy zabytków i specjaliści innych dyscyplin wspierających archeologię będą prezentować rezultaty badań wykopaliskowych i projektów badawczych. Swój udział w konferencji współorganizowanej przez Muzeum Lubelskie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapowiedziało ponad 150 prelegentów z Polski, Niemiec, Danii, Ukrainy, Rosji i Białorusi, którzy w niemal 70 wystąpieniach przedstawią wyniki najnowszych prac terenowych, podsumują wieloletnie studia, czy też przedstawią nowe interpretacje dawnych badań.

Program konferencji 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.