Urzędy i Instytucje w Lublinie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4
tel: 81 441 66 00
Starostwo Powiatowe ul. Spokojna 9
tel: 81 532 21 26
Lubelski Urząd Wojewódzki ul. Spokojna 4
tel: 81 742 43 08
Urząd Miejski Plac Króla Łokietka 1
tel: 81 466 10 00
Miejski Urząd Pracy ul. Niecała 14
tel: 81 466 52 52
Wojewódzki Urząd Pracy ul. Okopowa 5
tel: 81 463-53-00
Powiatowy Urząd Pracy ul. Mełgiewska 11
tel: 81 745 18 16
Izba Skarbowa ul. Szeligowskiego 24
tel: 81 452 23 00
I Urząd Skarbowy ul. Sądowa 5
tel: 81 46 42 310
II Urząd Skarbowy ul. Szeligowskiego 24
tel: 81 452 24 00
III Urząd Skarbowy ul. Narutowicza 56
tel: 81 535 04 77
Lubelski Urząd Skarbowy ul. Chmielna 4
tel: 81 531 88 30
Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Narutowicza 73
tel: 81 521 34 99
Urząd Statystyczny ul. Leszczyńskiego 48
tel: 81 533 20 51
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Oddział ul. T. Zana 36-38c
tel: 81 535-77-77
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS Oddział
Dr. Męcz. Majdanka 12
tel: 81 462 44 87
Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki ul. Szkolna 16
tel: 81 531 05 00
Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki ul. Koryznowej 2D
tel: 81 748 36 57
Urząd Celny ul. Energertyków 22
tel: 81 748 42 30
Poczta Polska Centrala ul. Krak. Przedmieście 50
tel: 801 333 444
Agencja Rynku Rolnego w Warszawie
Oddział Terenowy
ul. Unicka 4
tel: 81 444 45 33
Agencja Bezpieczeństwa Wewenętrznego w Warszawie Delegatura ul. Narutowicza 73
tel: 81 521 34 99
Archiwum Państwowe ul. Jezuicka 13
tel: 81 532 80 71
Biuro Planowania Przestrzennego ul. M.C Skłodowskiej 5
tel: 81 534 04 11
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Biuro Terenowe
Al. Piłsudskiego 13
tel: 81 532 01 41
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział ul. Ogrodowa 21
tel: 81 532 70 61
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Obywatelska 13
tel: 81 718 62 01
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Dr. Męcz. Majdanka 50
tel: 81 744 28 85
Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Narutowicza 54
tel: 81 743 66 13
Lubelski Zarząd Okręgowy PCK ul. Puchacza 6
tel: 81 632 08 27
Instytut Pamięci Narodowej Oddział ul. Szewska 2
tel: 81 536 34 01
Narodowy Instytut Dziedzictwa ul. Krak. Przedmieście 10
tel: 81 743 62 24
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura ul. Spokojna 9B
tel: 81 532 17 24
Kuratorium Oświaty ul. 3-go Maja 6
tel: 81 538 52 00
Lubelskie Samorządowe Cenrtum
Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5
tel: 81 532 92 41
Lubelska Izba Lekarska ul. Chmielna 4
tel: 81 536 04 50
Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna ul. Tarasowa 3/U4
tel: 81 742 85 10
Lubelska Izba Rolnicza ul. Pogodna 50A
tel: 81 443 60 71
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Rynek 2
tel: 81 532 80 11
Ministerstwo Skarbu Państwa Delegatura ul. Lubomelska 1-3
tel: 81 532 34 24
Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie Delegatura ul.Okopowa 7
tel: 81 536 41 00
Obwodowy Urząd Miar ul. Strzelecka 1
tel: 81 746 90 95
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Montażowa 16
tel: 81 745 14 22
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej ul.Południowa 5
tel: 81 710 45 61
Okręgowy Urząd Górniczy ul. Magnoliowa 2
tel: 81 742 15 01
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wojewódzki Inspektorat
ul. Diamentowa 6
tel: 81 744 03 26
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Al.Piłsudskiego 13
tel: 81 537 11 31
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
ul. Kunickiego 59
tel: 81 743 88 79
Polska Akademia Nauk Oddział Plac Litewski 2
tel: 81 771 30 00
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Karłowicza 4
tel: 81 534 71 84
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Hipoteczna 3/10
tel: 81 532 29 49
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Miasta Lublin
ul. Chopina 5
tel: 81 532 47 73
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ul. Czechowska 4
tel: 81 534 70 31
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Magnoliowa 4
tel: 81 710 65 00
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Zana 38
tel: 81 528 76 50
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Oddział
ul. Narutowicza 56a
tel: 81 532 41 22
Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy Al. Witosa 1
tel: 81 745 52 13
Urząd Dozoru Technicznego Oddział Dr. Męcz. Majdanka 6
tel: 81 749 57 01
Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura ul. Zana 38 C
tel: 81 743 40 43
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Delegatura Poł.-Wsch. w Rzeszowie Jednostka Terenowa
ul. Kunickiego 46/5
tel: 81 532 74 47
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura ul. Ochotnicza 10
tel: 81 532 35 31
Urząd Regulacji Energetyki
Wschodni Oddział Terenowy
ul. Garbarska 20
tel: 81 743 85 09
Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Turystyczna 7a
tel: 81 749 53 00
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy ul. Okopowa 5
tel: 81 472 34 69
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Nałęczowska 27
81 533 00 34
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Spokojna 7
tel: 81 532 17 64
Wojewódzki Inspektorat Farmaucetyczny ul. Unicka 4
tel: 81 532 22 18
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej ul. Zana 38 C
tel: 81 528 07 47
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Nowy Świat 3
tel: 81 532 06 15
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Al. Kom Polskich 8
tel: 81 740 69 71
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Jasna 6
tel: 81 532 17 76
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Archidiakońska 4
tel: 81 532 90 35
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Karłowicza 4
tel: 81 531 03 00
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ul. M.C Skłodowskiej 5
tel: 81 532 83 52