JAN MATEJKO (1838-1893)
Unia Lubelska, (1869)
płótno olejne 289x512 cm.

Obraz jest jednym ze znanych dzieł malarskich J. Matejki tworzących cykl poświęcony historii polski. Namalowany został dla upamiętnienia 300 rocznicy unii Polski i Litwy zawartej na sejmie w Lublinie w 1569 r. Kompozycja skupia się na ceremonii zaprzysiężenia unii w renesansowym wnętrzu Zamku Lubelskiego. Unia Lubelska uchodzi za jedno z najlepszych dzieł J. Matejki, w uznaniu za wartości obrazu malarz odznaczony został w 1870 r. francuskim orderem Legii Honorowej.

Do czasów II wojny obraz znajdował się w Muzeum Lubomirskich we Lwowie. Od 1957 r. eksponowany jest w Muzeum Lubelskim jako depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie.

Jan Matejko - najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego XIX w. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a następnie w Monachium i Wiedniu. Artysta o fenomenalnym talencie i ogromnym dorobku. Członek wielu towarzystw i akademii artystycznych w Europie, doktor honoris causa Uniwersytetu Jagielońskiego, dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Najbardziej znane dzieła J. Matejki to kompozycje malarskie wielkich formatów, poświęcone dziejom Polski.
Obrazy J. Matejki odegrały ważną rolę w umacnianiu świadomości narodowej w latach rozbiorów. Podczas II wojny światowej dwa obrazy J. Matejki {Bitwa pod Grunwaldem i Kazanie Skargi} ukrywane byłym.in. w Muzeum Lubelskim.

Własność Muzeum Narodowego w Warszawie
w depozycie
Muzeum Lubelskiego w Lublinie

 

JAN MATEJKO (1838-1893)
The Union of Lublin, (1869)
oil on canvas, 289x512 cm.

The painting is one ofthe better known works by J. Matejko which mąkę up the cycle inspired by Polish history. It was painted to commemorate the 300-th anniversaty of the signing of the imion between Poland and Lithuania concluded at the session of Parliament in Lublin in 1569. The compositon depicts the ceremony of the swearing of the oath of Union in the Renaissance chambers of Lublin Castle. The Union of Lublin is considered to be among J.Matejko's best canvases; to acknowledge this the painter was awarded the French Legion of Honour in 1870.

Untii the Second Worid War the painting was part ofthe Lubomirski Museum in Lvov; sińce 1957 it has been exhibited in Lublin, on loan from the National Museum in Warsaw.

Jan Matejko, the most outstanding representative of Polish history painting in the 19-th century, a prolific artist of phenomenal talent, studied in the Cracow School of Fine Arts, later in Munich and Vienna. Member of various societies and art academies throughout Europę, honorary doctor of the Jagiellonian University in Cracow, director of the School of Fine Arts. His best-known works arę monumental canvases inspired by Polish history. The paintings played an important role in fostering national identity under the partitions. During the last war two of them (The Battie of Tannenberg and Skarga's Sermon)
were for a time hidden in the Museum in Lublin.